نام و نام خانوادگی: زهرا عبدالهی

سمت: مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه

تحصیلات: دکترای تغذیه جامعه

نام و نام خانوادگی: پریسا ترابی

سمت: معاون دفتر و مسئول برنامه های تغذیه بالینی ، برنامه تحول سلامت و تغذیه گروه های سنی

تحصیلات: دکترای عمومی و MPH

نام و نام خانوادگی: مریم مشلول

سمت: کارشناس برنامه عملیاتی و سامانه سیب

تحصیلات: لیسانس

نام و نام خانوادگی: فرید نوبخت

سمت: کارشناس برنامه تغذیه در بیماری ها و برنامه پیوست سلامت

تحصیلات: کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی: حسین فلاح

سمت: کارشناس مسئول برنامه مادران باردار و شیرده ،تغذیه دانش آموزان

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تغذیه

نام و نام خانوادگی: منصوره رضایی

سمت: کارشناس برنامه IDD ( برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از ید )

تحصیلات: کارشناس ارشد

نام و نام خانوادگی: سپیده دولتی

سمت: کارشناس مسئول آموزش IEC (آطلاع رسانی ، آموزش و ارتباطات )-استاندارد های مواد غذایی

تحصیلات: کارشناس ارشد

نام و نام خانوادگی: فرزانه صادقی

سمت: کارشناس مسئول بحران و امنیت غذایی و کنترل پیشگیری و کنترل ریز مغذی ها

تحصیلات: کارشناس ارشد

نام و نام خانوادگی: رضا عزتیان

سمت: مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست و NPH

نام و نام خانوادگی: مینا مینایی

سمت: مسئول گروه برنامه های کودک و جوانان

تحصیلات: دکترای تغذیه