نام و نام خانوادگی: زهرا عبدالهی

سمت: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه

تحصیلات: دکتری تغذیه جامعه

نام و نام خانوادگی: پریسا ترابی

سمت: معاون دفتر و مدیر برنامه های تغذیه بالینی ، برنامه تحول سلامت و تغذیه گروه های سنی

تحصیلات: دکترای پزشکی عمومی / MPH

نام و نام خانوادگی: مریم زارعی

سمت: کارشناس

تحصیلات: دانشجوی دکتری تغذیه

نام و نام خانوادگی: مریم مشلول

سمت: کارشناس برنامه تحول سلامت ،عملیاتی و سامانه سیب

تحصیلات: لیسانس

نام و نام خانوادگی: فرید نوبخت حقیقی

سمت: مدیر برنامه تغذیه در بیماری ها و برنامه پیوست سلامت

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تغذیه

نام و نام خانوادگی: حسین فلاح

سمت: مدیر برنامه مادران باردار و شیرده ، دانش آموزان و نوجوانان

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تغذیه

نام و نام خانوادگی: منصوره رضایی

سمت: مدیر برنامه IDD ( برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از ید )

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تغذیه

نام و نام خانوادگی: سپیده دولتی

سمت: کارشناس مسئول آموزش IEC (آطلاع رسانی ، آموزش و ارتباطات )-استاندارد های مواد غذایی

تحصیلات: کارشناس ارشد تغذیه

نام و نام خانوادگی: فرزانه صادقی

سمت: مدیر برنامه بحران و امنیت غذایی و پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی ها

تحصیلات: کارشناس ارشد

نام و نام خانوادگی: رضا عزتیان

سمت: مدیر برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست و mph

نام و نام خانوادگی: مینا مینایی

سمت: مدیر برنامه کودکان

تحصیلات: دکترای تغذیه