تاریخچه دفتر بهبود تغذیه جامعه

شروع به کار دفتر بهبود تغذیه جامعه در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سال 1371 با انجام تحقیقات کشوری برای شناخت دقیق مشکلات تغذیه ای آغاز شد.

مهمترین وظیفه این دفتر عبارت است از:

کمک به بهبود امنیت غذا وتغذیه آحاد مردم کشور از طریق ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی و دسترسی اقتصادی به غذا، افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای با استفاده از تمهیداتی از قبیل اطلاع رسانی ، فرهنگسازی و آموزش تغذیه، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی و منطقه ای، تدوین وپیشنهاد لوایح و آئین نامه های مرتبط با تغذیه جامعه، طراحی مداخلات تغذیه ای به منظور اقدامات پیشگیرانه و درمانی درجهت بهبود تغذیه جامعه در قالب ارزش های اسلامی و انسانی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران .
بنیانگذار دفتر بهبود تغذیه جامعه سرکار خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام بودند که مدیریت این دفتر را در سال های 1371 تا سال 1384 بعهد ه داشتند. در زمان مدیریت ایشان اقدامات مهمی در جهت بهبود تغذیه جامعه در کشور به اجرا درآمد که از مهمترین آنها ید دارشدن نمک های خوراکی برای پیشگیری از کمبود ید و غنی سازی آرد با آهن واسید فولیک می باشد. ایشان در دوران مدیریت خود بعنوان مشاور تغذیه سازمان جهانی بهداشت ویونیسف به ارائه خدمات مشاوره ای دربرنامه ریزی های تغذیه جامعه در کشورهای مختلف فعالیت نمودند وتجارب موفق برنامه های تغذیه در کشور عزیزمان را به سایر کشورها ارائه نمودند.
درحال حاضر دفتر بهبود تغذیه جامعه بصورت مستقل در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی فعالیت می کند. در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز، کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشت استان وشهرستان درواحد بهبود تغذیه جامعه، مدیریت ، برنامه ریزی وارائه خدمات تغذیه ای برای جامعه را زیر نظر معاونت بهداشتی بعهده دارند.