تاریخچه دفتر بهبود تغذیه جامعه

شروع به کار دفتر بهبود تغذيه جامعه در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در سال 1371 با انجام تحقيقات كشوري براي شناخت دقيق مشكلات تغذیه ای آغاز شد.


مهمترين وظيفه اين دفتر عبارت است از:

كمك به بهبود امنيت غذا وتغذيه آحاد مردم كشور از طريق ارتقاء سطح دسترسي فيزيكي و دسترسي اقتصادي به غذا، افزايش سواد و فرهنگ تغذيه اي با استفاده از تمهيداتي از قبيل اطلاع رساني ، فرهنگسازي و آموزش تغذيه، مشاركت در تدوين سياست هاي نوين در عرصه غذا و تغذيه در برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي، تدوين وپيشنهاد لوايح و آئين نامه هاي مرتبط با تغذيه جامعه، طراحي مداخلات تغذيه اي به منظور اقدامات پيشگيرانه و درماني درجهت بهبود تغذيه جامعه در قالب ارزش هاي اسلامي و انساني و قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران .
بنيانگذار دفتر بهبود تغذيه جامعه سركار خانم دكتر ربابه شيخ الاسلام بودند كه مديريت اين دفتر را در سال هاي 1371 تا سال 1384 بعهد ه داشتند. در زمان مديريت ايشان اقدامات مهمي در جهت بهبود تغذيه جامعه در كشور به اجرا درآمد كه از مهمترين آنها يد دارشدن نمك هاي خوراكي براي پيشگيري از كمبود يد و غني سازي آرد با آهن واسيد فوليك مي باشد. ايشان در دوران مديريت خود بعنوان مشاور تغذيه سازمان جهاني بهداشت ويونيسف به ارائه خدمات مشاوره اي دربرنامه ريزي هاي تغذيه جامعه در كشورهاي مختلف فعاليت نمودند وتجارب موفق برنامه هاي تغذيه در كشور عزيزمان را به ساير كشورها ارائه نمودند.
درحال حاضر دفتر بهبود تغذيه جامعه بصورت مستقل در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي فعاليت مي كند. در سطح دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز، كارشناسان تغذيه در مراكز بهداشت استان وشهرستان درواحد بهبود تغذيه جامعه، مديريت ، برنامه ريزي وارائه خدمات تغذيه اي براي جامعه را زير نظر معاونت بهداشتي بعهده دارند.