نام و نام خانوادگی  کارشناسان دفتر

سمت

شماره داخلی

خانم دکتر زهرا عبداللهی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454991

خانم دکتر پریسا ترابی

معاون دفتر  و کارشناس تغذیه  جوانان ، میانسالان و سالمندان و برنامه تحول سلامت 

81454958

آقای دکترفرید نوبخت

کارشناس برنامه پایش و کنترل اختلالات کمبود ید- ید نمک

81454976

آقای دکتر رضا عزتیان

کارشناس بهبود تغذیه در مراکز جمعی

81454157

خانم فرزانه صادقی

کارشناس امنیت غذایی

81454102

خانم دکتر مینا مینایی

کارشناس تغذیه کودکان

81495237

خانم سپیده دولتی

کارشناس آموزش و استاندارد مواد غذایی

81454977

خانم منصوره رضایی

 

 

آقای حسین فلاح

کارشناس تغذیه  مادران باردار و شیرده

81454934

خانم دکتر مریم زارعی

کارشناس تغذیه نوجوانان

81454979

خانم الناز جعفروند

کارشناس امنیت غذا و تغذیه

81455381

خانم مریم مشلول

کارشناس طرح تحول سلامت - سامانه سیب 

81454978